Regulamin sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GREENNEST.PL

I. Informacje ogólne

 1. Sklep internetowy działający w domenie greennest.pl, prowadzony jest przez firmę Green Nest sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipowej 3D, 30-702, Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907226 posiadającą NIP: 679-321-89-48 i REGON: 389257832.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w okresach i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w Polityce prywatności i plików cookies, opublikowanej na stronie Sklepu internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez administratora w Sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu internetowego  Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

II. Definicje

 1. Dostawa oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę -za pośrednictwem Dostawcy- Produktu określonego w zamówieniu;
 2. Dostawca oznacza podmiot, wskazany przez Sprzedawcę, dokonujący Dostawy Produktu;
 3. Klient oznacza podmiot na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży;
 4. Kodeks cywilny oznacza ustawę kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 6. Produkt oznacza dostępną w Sklepie internetowym rzecz ruchomą będącą przedmiotem Umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą;
 7. Przedsiębiorca oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
 8. Regulamin oznacza przedmiotowy regulamin;
 9. Sklep internetowy oznacza sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem internetowym www.greennest.pl;
 10. Sprzedawca oznacza Green Nest sp. z.o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Lipowej 3D, 30-702, Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000907226 posiadającą NIP: 679-321-89-48 i REGON: 389257832;
 11. Umowa sprzedaży oznacza umowę sprzedaży zawieraną lub zawartą między Klientem a Sprzedawcą, na zasadach określonych w Regulaminie, za pośrednictwem Sklepu internetowego.

III. Oferta, składanie zamówień

 1. Realizacja sprzedaży w Sklepie internetowym, odbywa się według Regulaminu.
 2. Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza akceptację przez Klienta zasad sprzedaży wynikających z  Regulaminu oraz zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w nim reguł.
 3. Prezentowane w Sklepie internetowym ceny są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy. Koszty Dostawy są doliczane jako osobna pozycja w wirtualnym koszyku. Informacja o cenie Dostawy podawana jest przed zawarciem umowy sprzedaży.
 4. Zdjęcia zamieszone na stronie Sklepu internetowego mają charakter poglądowy i ze względu na specyfikę oferowanych Produktów, mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistości, przy zapewnieniu pełnej funkcjonalności Produktu, wynikającej z jego specyfiki.
 5. Zawarcie Umowy sprzedaży w Sklepie internetowym następuje poprzez: 
 6. dodanie Produktu do elektronicznego koszyka i wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie internetowym;
 7. wybranie na stronie Sklepu internetowego pola „Kupuję i płacę”.
 8. Złożenie zamówienia zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Sklep internetowy poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

IV. Realizacja zamówienia, płatności

 1. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest wypełnienie przez Klienta wszystkich niezbędnych pól formularza adresowego. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. takich, które nie zawierają danych niezbędnych do potwierdzenia zamówienia, jak np. nr telefonu czy adres e-mail lub też w przypadku gdy dane te zawierają błędy, uniemożliwiające realizację.
 2. Sklep internetowy  zastrzega sobie prawo do ewentualnego dodatkowego potwierdzenia zamówienia przez telefon bądź drogą elektroniczną.
 3. Przewidywany termin realizacji zamówienia jest każdorazowo widoczny na etapie składania zamówienia przez Klienta. W przypadku Produktu na specjalne, indywidualne zamówienie czas oczekiwania na Produkt może wynosić do 20 tygodni. Sklep internetowy  dołoży wszelkich starań aby Klient otrzymał Produkt w jak najszybszym możliwym terminie. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zmianę terminu dostawy, wynikającą z czynników zewnętrznych, w szczególności: działań Dostawców, producentów, siły wyższej, zmian przepisów   i obostrzeń wprowadzonych w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi na terenie Rzeczpospolitej oraz Unii Europejskiej.
 4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
 5. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy;
 6. płatność online za pośrednictwem serwisu Przelewy 24;
 7. płatność kartą płatniczą;
 • W przypadku Produktów na indywidualne zamówienie- to jest tworzonych według projektu oraz potrzeb Klienta, z indywidualnymi wymiarami, akcesoriami, kolorami-  dopuszcza się możliwość wpłaty zaliczki  w wysokości 90 % wartości Produktu. W powyższym przypadku termin realizacji zamówienia jest liczony od dnia zaksięgowania zaliczki. Pozostałe 10 % ceny Produktu wraz z kosztem dostawy Klient zobowiązuję się wpłacić najpóźniej w terminie 3 dni roboczych  przed dniem Dostawy wskazanym przez Sklep internetowy.
 • W przypadku zarezerwowania za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi montażu Produktu, obowiązkiem Klienta jest zapewnienie odpowiednich warunków do montażu, w szczególności przygotowanie podłoża. O tym obowiązku informuje pracownik Sklepu internetowego, w momencie umawiania terminu montażu. Ekipa montażowa po przyjeździe dokonuje oceny warunków do przeprowadzenia montażu. W sytuacji nieodpowiedniego przygotowania terenu ekipa odstępuje od montażu. Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów dojazdu w kwocie 30% kosztu usługi montażu. Zapłata za montaż następuje gotówką, po wykonaniu usługi montażu .
 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Kupujący akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Zgoda na otrzymywanie faktury oraz faktur korygujących w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na otrzymywanie faktur oraz faktur korygujących drogą elektroniczną przez kontakt z biurem sklepu. Faktury VAT oraz faktury korygujące VAT przesłane na adres mailowy podany podczas składania zamówienia uznaje się za skutecznie doręczone.

V. Dostawa

 1. Sprzedawca realizuję Dostawę przy pomocy Dostawcy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Zawartość przesyłki zawierającej Produkt powinna być sprawdzona w obecności Dostawcy na okoliczność kompletności i nienaruszalności opakowań.
 3. W przypadku gdy doręczona przesyłka będzie nosiła znamiona uszkodzenia, tj. zgniecenia, zamoczenia opakowania, naderwania taśm zabezpieczających, przerwania ciągłości opakowania Klient sporządza protokół szkody w obecności Dostawcy i niezwłoczne powiadamia Sklep internetowy (biuro@greennest.pl).

VI. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

 1. Konsument, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
 2. pisemnie na adres: ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków;
 3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@greennest.pl

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest na stronie Sklepu internetowego. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.

 • Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (Umowa sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części
 •  dla pozostałych umów sprzedaży– od dnia zawarcia umowy.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Zacisze 7, 32-050 Skawina.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 • Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacje

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
 3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
 4. pisemnie na adres: ul. Lipowa 3D, 30-702 Kraków;
 5. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@greennest.pl.

Sklep internetowy rekomenduje podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 • Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Jeżeli Klient będący Konsumentem, wykonując uprawnienia z tytułu rękojmi, zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni kalendarzowych, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 • Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć Produkt wadliwy na adres: ul. Zacisze 7, 32-050 Skawina. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia Produktu ponosi Sprzedawca. Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta będącego konsumentem byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 • Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.